Privacy verklaring – AVG beleid

Privacyverklaring van de Motortourclub ‘n Tuf, in het kader van de Wet:
Algehele Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1.1 Motortourclub ‘n Tuf en gegevensbescherming
U leest op dit moment de privacyverklaring van Motortourclub ‘n Tuf, gevestigd te Rijssen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40076948. Motortourclub ‘n Tuf is er voor iedereen die geïnteresseerd is in het gezamenlijk en/of alleen rijden/toeren van routes op de motor.

Aansluitend op haar statutaire doelstellingen verwerkt Motortourclub ‘n Tuf bepaalde gegevens van betrokken vrijwilligers en bestuursleden. Dit primair ten behoeve van het verstrekken van informatie en organiseren van haar activiteiten (zie website www.mtctuf.nl). Verder behartigt en bevordert zij de belangen van betrokken vrijwilligers en bestuursleden in de breedste zin van het woord, en gaat verdere overeenkomsten aan om aan het gevoerde beleid vorm te geven.

Met deze privacyverklaring wordt beoogd transparant weer te geven op welke manier Motortourclub ‘n Tuf omgaat met persoonsgegevens van haar bestuursleden, vrijwilligers, deelnemers, donateurs, relaties en (overige) bezoekers en gebruikers van haar website.

Motortourclub ‘n Tuf heeft een reeks technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd veilig kunnen worden verwerkt, en bovendien alleen voor die doeleinden die legitiem door haar worden nagestreefd. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn of bewaard dienen te worden in het kader van wettelijke verplichtingen worden ze verwijderd. Basisgegevens (NAW-gegevens en e-mailadres) worden in ieder geval bewaard zo lang u bestuurslid en/of lid bent.

Door middel van deze verklaring en het onderliggende (interne) privacybeleid en bijbehorende maatregelen onderstreept Motortourclub ‘n Tuf de waarde die zij hecht aan een goede borging van persoonsgegevens die in het kader van haar functioneren worden verstrekt en uitgewisseld. Zij wil een ieder informeren over de manier waarop met persoonsgegevens in de praktijk wordt omgegaan. Tevens geeft zij er hiermee blijk van te handelen conform de eisen die zijn gesteld aan bescherming van (uw) persoonlijke gegevens in algemene zin en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1.2 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Motortourclub ‘n Tuf gebruikt en bewaart persoonsgegevens ten behoeve van diverse doeleinden die passen binnen haar beleid en waaruit zij mede haar bestaansrecht ontleent. Voor verwerkingen van persoonsgegevens anders dan voor gebruikelijke doeleinden en belangen van Motortourclub ‘n Tuf zal de toestemming van de betrokkene(n) worden gevraagd. Indien u geen toestemming wenst te geven voor een verwerking op basaal niveau kan dit betekenen dat u geen bestuurslid en/of lid kunt worden.

De uitvoering van overige overeenkomsten:
De volgende categorieën van verwerkingen worden onderscheiden:
A. Het voeren van een deelnemersadministratie, financiële administratie en verdere noodzakelijke en gebruikelijke handelingen in het kader van het vrijwilligerswerk.
B. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien (zoals het hanteren van een fiscale bewaartermijn van 7 jaar).
C. Daarnaast: het verstrekken van informatie over ‘reilen en zeilen’ van Motortourclub ‘n Tuf, conform de verwachtingen van de leden (clubblad, nieuwsbrieven, social media en website).
D. Wanneer u contact heeft met Motortourclub ‘n Tuf, zowel in persoon, telefonisch als via e-mail.
Uw e-mail kan worden doorgestuurd naar de relevante personen ten behoeve van een reactie zoals het invullen van een aanmeld- of contactformulier ten behoeve van activiteiten, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, activiteit op sociale media, gebruik van de website, of het leveren van een bijdrage aan een redactioneel stuk.
E. Social media, e-mail campagnes, informatievoorziening en contact. Motortourclub ‘n Tuf gaat in dialoog met bezoekers van de sociale media kanalen en volgt de ontwikkelingen online. Nuttige en relevante informatie wordt via deze weg verspreid. Vragen kunnen worden gesteld en beantwoord. Voor een zekere en rechtstreekse beantwoording blijft contact via e-mail of telefoon aangewezen. Motortourclub ‘n Tuf en sommige van haar vrijwilligers zijn daartoe actief op onder meer Facebook. Soms wordt actief deelgenomen aan discussies online. Eenieder die een bijdrage post op sociale media is zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Wij staan een respectvolle omgang met elkaar voor en sporen onze bestuursleden en vrijwilligers aan om dit actief uit te dragen.


1.3 Uitoefening van uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens
Wij kunnen ons voorstellen dat u op enig moment uw eigen persoonsgegevens wilt:
✓ inzien (inzagerecht),
✓ wijzigen (correctierecht: aanvulling en rectificatie),
✓ verwijderen (recht op vergetelheid), of
✓ beperken in termen van verwerking en gebruik (recht op beperking van verwerking),
✓ bezwaar wilt maken tegen de verwerking (recht op bezwaar),
✓ dan wel gegevens wilt meenemen naar een andere organisatie (recht op dataportabiliteit).

Wilt u gebruik maken van een of meerdere van bovenvermelde rechten dan kunt u dit doen door eenvoudig een verzoek van die strekking in te dienen bij Motortourclub ‘n Tuf, o.v.v. AVG en kort uw belangrijkste vraag vermelden. Wij zullen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is en kan worden verlangd. Indien nodig worden dergelijke verzoeken doorgegeven aan derden die uw gegevens hebben ontvangen.

Motortourclub ‘n Tuf kiest in principe zelf de plaats, het tijdstip en de manier waarop ze uw verzoek verwerkt, uiteraard telkens zonder uw rechten te treden.

We stellen het verder op prijs wanneer u ons van eventuele kwetsbaarheden op de hoogte brengt.
Heeft u toch nog een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en kan dit in goed overleg niet worden opgevangen door het privacybeleid van Motortourclub ‘n Tuf? Het staat dan u vrij om hiervan vervolgens een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van de AP is meer achtergrondinformatie te vinden die tevens is gebruikt bij de totstandkoming van deze verklaring.

1.4 Uw gegevens
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 
Administratie Voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens Wettelijke verplichting en in belang van goed functioneren van de club Gedurende lidmaatschap en 7 jaar daarna ten behoeve van de financiële administratie Penningmeester, Secretaris en Belastingdienst  
Versturen digitaleberichten, nieuwsbrieven en uitnodigingen vooractiviteiten e-mailadres Toestemming Zolang men aangemeld is Diverse commissies binnen de club 


1.5 Externe toepassingen en website(s); beleid ten aanzien van derden
Gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld. Ze worden in geen geval verstrekt aan derden, anders dan na uw expliciete toestemming. Relevante derde partijen aan wie u zou kunnen denken zijn de verzekeraar.

Publicaties:
Voor een redactionele bijdrage of publicatie van uw foto op onze website, vragen wij u niet expliciet vooraf om toestemming. Op het terrein en tijdens activiteiten van Motortourclub ‘n Tuf kunt u gefotografeerd of gefilmd worden voor onze website, social media en promotionele doeleinden. Indien u dit niet wilt kunt u dit aangeven bij de functionaris gegevensbescherming door te mailen naar info@mtctuf.nl met als vermelding “AVG-publicatie”. Indien u zelf foto’s plaatst en informatie verstrekt (bijvoorbeeld via Facebook dan wel via andere initiatieven), wordt verondersteld dat u akkoord gaat met plaatsing en publieke verspreiding van die foto’s of tekstberichten.


1.6 Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan door Motortourclub ‘n Tuf worden gewijzigd indien ontwikkelingen in de wetgeving dan wel omstandigheden binnen of buiten de stichting dit verlangen. Deze verklaring kan dus worden aangepast en volgt zo als dynamisch document de ontwikkelingen in de praktijk en de visie van de stichting en samenleving, steeds met als doel een zo optimaal mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens in balans met het goede functioneren van de stichting. Over ingrijpende wijzigingen wordt u separaat geïnformeerd via bijvoorbeeld een nieuwsbrief.


1.7 Disclaimer
Onze website is net als deze privacyverklaring met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en tot stand gekomen. We kunnen evenwel niet garanderen dat zij geen verouderde of kennelijk onjuiste informatie bevat. We waarderen het wanneer u de moeite neemt om ons op eventuele onvolkomenheden te wijzen zodat wij het nodige kunnen doen om evidente fouten te corrigeren.
Deze site dient als bron van informatie. Er wordt uitdrukkelijk geen verplichting aangegaan jegens derden. Aan de informatie kunnen voorts geen rechten worden ontleend. Motortourclub ‘n Tuf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard en in welke vorm dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit informatie zoals vermeld in communicatie vanuit de website, waaronder begrepen deze privacyverklaring. Verwijzingen naar (websites van) externe partijen hebben een informatief karakter. Motortourclub ‘n Tuf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of het functioneren van websites van derden.


1.8 Contact
Vragen, opmerkingen en verzoeken ingevolge uw privacybelangen en het beleid van de vereniging hieromtrent kunt u richten aan de secretaris, tevens functionaris gegevensbescherming van
Motortourclub ‘n Tuf, via e-mail info@mtctuf.nl (graag o.v.v. het onderwerp AVG- privacy).